TAVAD

 • Meie juhtimispõhimõtete tugevdamine, mis kajastab meie positsiooni rahvusvahelise aktsiaseltsina.

Tavade sammas keskendub järgmisele neljale elemendile:



company-values
1. Tegevusjuhend

 • Oleme organisatsioon, millel on tugev ja selge tegevusjuhend,
  mis tagab seaduste järgimise (nt inimõigusi, keskkonnakaitset, töösuhteid ja finantsvastutust käsitlevad seadused) ning seda ka riikides, kus on vähem ranged õigusraamistikud.
 • Soovime olla organisatsioon, kus kõik teavad, mida neilt oodatakse, ja aitavad meil teha eetilisi otsuseid ning kus on olemas selged toimingud väärkäitumise tuvastamiseks. Usume kultuuri, kus igaüks teab, mida temalt oodatakse.

2. Aruandluse raamistik

 • Tagame, et esitame asjakohaseid ettevõtteväliseid avaldusi vastavuse kohta kindlas valdkonnas. Need avaldatakse kontserni veebisaidil ja aastaaruandes. Usume, et läbipaistvus soodustab eetiliselt vastutustundlikku käitumist.
 • Säilitame kõrged õiguslikud ja regulatiivsed standardid, mis on olulised kõigi meie sidusrühmade usalduse loomiseks.
 • Avaldame suuniseid ja eeskirju, et täita Inchcape’i eesmärke seoses heade tavade ja seadustega. Usume, et usaldus tugevdab sidet meie sidusrühmadega.

company-values
company-values
3. Rikkumistest teatamine

 • Loome aususe kultuuri, andes kolleegidele võimaluse teha õigeid valikuid.
 • Tagame, et kõik eeskirjad oleksid kolleegidele selged ja läbipaistvad ning võimaldame konfidentsiaalset teavitamist. Usume, et kõik kolleegid peaksid saama oma muredest konfidentsiaalselt teatada ja käituda vastutustundlikult.

4. Eeskirjad

 • Tagame, et teavitame tõhusalt ja järjepidevalt oma eeskirjadest ja kontrollimeetoditest ning et töötajatele pakutakse vajaduse korral koolitusi. Meie riskijuhtimise raamistik InControl Standards võimaldab pikaajalist kasvu, mis kaitseb kontserni edu põhialuseid.

company-values

KESKKOND

INIMESED

KOHAD

TAVAD

Broneeri proovisõit


Broneeri hoolduse aeg